Tel 02-185-2541 , 099-783-2541

Green Playground

สนามสีเขียว: เพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กๆมีผลต่อความคิดและการเรียนรู้โดยตรง เราจึงมุ่งหวังที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในทางบวกให้แก่เด็กๆของเรา เราเชื่อว่าธรรมชาติช่วยเพิ่มความงดงามของสรรพสิ่ง ความสงบ และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เริ่มต้นเปิดโลกทัศน์ที่สวยงามนอกบ้าน โดยเฉพาะการเล่นกลางแจ้ง เราจึงสร้างพี้นที่เรียนรู้สีเขียวที่สงบและเป็นธรรมชาติเพื่อให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระพร้อมกระตุ้นการเรียนรู้ในทุกๆด้าน

การได้รับแสงแดดอ่อนๆยามเช้า อากาศบริสุทธิ์ และกิจกรรมออกกำลังกายของเรานั้นยังช่วยให้เด็กๆมีสุขภาพดี การที่เด็กมีสุขภาพดีก็จะทำให้เด็กมีความสุขและเด็กที่มีความสุข การเรียนรู้ของพวกเขาก็จะดียิ่งขี้นไปด้วย นอกจากสนามสีเขียวที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้ว เด็กๆของเรายังจะได้สนุกกับเครื่องเล่นสนามที่ออกแบบให้ใช้กล้ามเนื้อทุกสัดส่วนของร่างกายภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย

Green playground: Studies have shown the environment can profoundly impact children’s behavior and learning. For this reason we aim to creates a positive environment and atmosphere to promote our children’s learning. We believe that nature has a way of enhancing beauty, peacefulness and creates opportunities for children to explore the outside world, especially by being outdoors and having fun! We put all our effort to create a green learning space where children can freely engage in creative activities to stimulate their holistic development.

Getting early sunlight, fresh air and our fun, play based physical exercise sessions will provide a pathway to good health. Children who are physically healthy are happier and happier children also enhance their learning capabilities. In addition to our relaxing green area, our children will have fun with our safe playhouse which encourages them to develop their muscles and motor skills

Safe & Hygienic Environment

ปลอดภัยและสะอาด: เพื่อให้เด็กๆของเราได้ค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยปราศจากอุปสรรคใดๆ เราจึงใส่ใจในทุกรายรายละเอียดของการออกแบบทุกพื้นที่ของเนอสเซอรี่ เพื่อความปลอดภัยต่อทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นพื้นกันกระแทกในห้องเรียนเด็กเล็ก ราวกันตก ผนังบุนวม และกล้อง CCTV ทุกห้องเรียน เรามืพื้นที่เล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัยสำหรับให้เด็กๆ ได้ปั่นจักรยาน ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้อย่างอิสระภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูพี่เลี้ยง

ด้านความสะอาด เราทำความสะอาดของเล่นของเด็กๆทุกวันด้วย Sanitizer ที่มีความปลอดภัยต่อเด็กเล็กและมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อโรค มีระบบฟอกอากาศในทุกห้องเรียน ห้องเรียนของเราสามารถเปิดรับอากาศภายนอกในวันที่อากาศดีและเพื่อให้อากาศถ่ายเท ลดการแพร่เชื้อทางอากาศในห้องปิด นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเรื่องกระบวนการปรุงอาหารให้เด็กๆ เราได้ผ่านมาตรฐานการอบรม Food safety จาก HABC ประเทศอังกฤษ จึงมั่นใจได้ว่าเด็กๆจะได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการและสะอาดในทุกขั้นตอนการปรุง เด็กๆของเราจะได้รับการฝึกให้ล้างมือก่อนและหลังการรับประทานอาหารและทำกิจกรรมทุกครั้งจากครูพี่เลี้ยง

Safe and hygienic environment: In order to allow children to discover and learn new things without any obstacles, we have designed every detail of our nursery to ensure a safe environment for all activities such as the padded floor in the small children’s room, safety rails and nursery -wide CCTV cameras. We also provide an outdoor safety playground surface that allow children to enjoy their free playtime on our bicycles and other fun activities under our close care.

For our hygienic standards, our toys will be carefully cleaned every evening with sanitizer that is safe for young children and is highly effective in killing germs. We have air purifiers and well-ventilated system in our classroom to reduce airborne transmission in closed rooms. In addition, we pay special attention to our food preparation and cooking in every process. We have been trained in food hygiene by the HABC based in the UK, therefore you can be ensured that the children will enjoy clean meals with high nutritional values. Furthermore, we also encourage children to wash their hands before and after each meal and activities.

Warm & Caring Team

ครูพี่เลี้ยงอบอุ่นและห่วงใย: ครูพี่เลี้ยงของเราจะต้องผ่านการอบรมการดูแลเด็กโดยพยาบาลชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กในด้านต่างๆ โดยเน้นให้ผู้ดูแลได้เข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยรวมถึงการดูแลที่เฉพาะเจาะจงกับเด็กวันก่อนอนุบาล เราพยายามอย่างยิ่งในการคัดสรรพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กประถมวัย และมีความรักเด็กเป็นพื้นฐาน

นอกจากนี้เรายังมีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูพี่เลี้ยงของเราทุกเดือนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลเด็กทั้งยังเป็นการวางแผนร่วมกันในการพัฒนาการดูแลให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลเด็กๆให้เด็กรู้สึกอบอุ่นเหมือนญาติมิตรดูแลกัน เน้นการกอดและให้กำลังใจทางบวกแก่เด็กเสมอ

Warm & caring team: Our teachers and nannies are required to attend our extensive childcare training program. They are trained by a pediatric nurse and child specialists in order for our team to understand the development of children in each age and their specific needs, in particular for toddler and preschooler. Our nannies are selected with emphasis given on direct experience in childcare and above all their loving and caring nature.

In addition, we have internal training and knowledge sharing session among our teachers and nannies every month to further improve their knowledge and skills in childcare. We aim to make our children feel like there at home with our loving and caring staffs. Cuddling and positive encouragement will be given to allow our children to feel more confident to challenge themselves to reach their full potential.

Creative Activities

กิจกรรมแสนสร้างสรรค์: ทีนี่เราเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการ ความเห็นของเด็กๆ โดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ชี้แนะว่าอะไรเหมาะสมกับเด็กๆ เราใช้กิจกรรมทั้งด้านศิลปะ ดนตรี การทำอาหาร และการออกกำลังกายเคลื่อนไหว เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ค้นหาในสิ่งที่ชอบและต่อยอดความคิดในด้านต่างๆภายใต้การคำแนะนำจากทีมครูพี่เลี้ยงของเรา เช่น กิจกรรมการประดิษฐของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ การตกแต่งอาหารตามจินตนาการ หรือการเล่นเกมส์ที่ฝึกความคิดและจินตนาการผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน

Creative activities: Creative activities: We adopt a child centered learning approach in which children will engage in activities based on their individual needs and interests with guidance and supervision from our teachers and team. Our variety of activities includes art, music, cooking, and physical exercise which will let children explore their interests. We aim to further promote their imagination with creative activities such as handicraft workshops using natural materials, imaginative food decoration workshops, and creative games.